ДОКУМЕНТИ

ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА  

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ЗАКОНИ

ПРАВИЛНИЦИ

ДЕТСКА ЗАШТИТА

ЗАКОНИ

ПРАВИЛНИЦИ