Програма за персоналана асистенција на лица со попречесност за 2018

Програма за персоналана асистенција на лица со  попреченост за 2018

 

Корисници на оваа програма се лица со потешка или најтешка телесна попреченост(кои користат колички и дубак) и потполно слепи лица,кои:

1.Се државјани на Република Македонија со постојано живеалиште или престојувалиште во државата;

2.Се на воздраст од 18 до 64 години;

3.Поради попреченост неможат да ги извршуваат или имаат потешкотии во извршувањето на секојдневните активности поврзани со независен личен и семеен живот и активно вклучување во општеството,образовниот процес или пазарот на трудот;

4.Живеат или сакаат да живеат во неизвесно или заедничко домаќинство надвор од институвиите за целодневна институционална заштита;

5.Имаат способност самостојно да донесуваат одлуки за идентификација и за задоволување на потребите и за давање на насokи за активностите на персоналниот асистент и;

6.Имаат потреба од асистенција во извршувањето на секојденвните активности во времетрење од најмалку 20 часа неделно.

Корисниците може да  ја користат  услугата најмногу  до 80 работни часа месечно

Персоналните асистенти ке бидат професионално обучени и ќе бидат со лиценци .

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА  РАБОТА БИТОЛА ИЛИ НА ВЕБ СТРАНАТА  WWW.JUMCSRBITOLA.MK