информации од јавен карактер

Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола

нас.“Карпош” б.б.   Битола
(047) 231-641

службено лице:
Денис Алилоски
e-mail: jumcsrBitola@mtsp.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла