Центарот за социјална работа Битола ги информира самохраните родители!

Центарот за социјална работа Битола ги информира самохраните родители!
Декември 14, 2020
Центарот за социјална работа Битола ги информира самохраните родители!
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола ги информира самохраните родители дека барањата за остварување на финансиска поддршка во износ од 6000 денари за самохрани родители се поднесува до надлежниот центар за социјална работа.

Самохраните родители треба да поднесат барање со потребна документација( извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени, потврда за исчезнат родител, и потврда за привремена спреченост поради лекување, издржување казна затвор исл)

Самохран родител е родител кој сам ги врши родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности евидентирани во Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, родител на дете за кое остварува право на детски додаток и/или право на додаток за образование заклучно со 27.09.2020 година (во натамошниот текст: „самохрани родители-корисници на финансиска поддршка“).

Барањата се поднесуваат до 17.12.2020 година.