ЈАВЕН ОГЛАС Број-183/2023 за вработување на еден слжбеник помлад референт технички секретеар

ЈАВЕН ОГЛАС Број-183/2023 за вработување на еден слжбеник помлад референт технички секретеар.

                                                                                            

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови утврдени со со Правилникот за систематизација на работните места во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола:

  • да е државјанин на Република Северна Македонија, 
  • активно да го користи македонскиот јазик, 
  • да е полнолетен, 
  • да има општа здравствена способност за работното место и 
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.

 

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

Во прилог е  линкот од огласот