ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ПО ЈАВЕН ОГЛАС

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАT

По Објавениот оглас бр.04-2092/2 од 05.09.2023 комисијата одлчи  за помошно техничко лице хигиеничар е избрано лицето Анита Пашовска