ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТВАЊЕ НА ПЕДАГОГ

Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа-Битола објавува оглас за Педагог давател на јавни услува ЛИНК