ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола во својата организациона структура има 3 служби:

-Директор Др.Лидија Ѓошевска

 • Служба за административни и помошно- технички работи

-Раководител Валентина Ралевска

 • Служба за права на парична помош за Општина Битола-Општина Новаци-Општина Могила

-Раководител Даниела Наумова

 • Служба за услуги од социјална заштита

-Раководител Газљ Метљику

 • Оддел за брак и семејство и семејно насилство
 • Оддел- Советувалиште
 • Оддел за заштита на деца
 • Оддел за заштита на возрасни и стари лица
 • Оддел- Дневен Центар за лица со телесна или ментална попреченост

-Надзорен одбор:

 • Катерина Јончевска
 • Александар Трајчевски
 • Алберт Арслани

-Управен одбор:

 • Беким Мемеди
 • Ленче Јанкуловска
 • Лилјана Корлевска
 • Јове Тренчевски

-Совет на корисници:

 • Анета Сердарова
 • Јове Тренчевски
 • Фане Змејковска
 • Селвета Медик
 • Владимир Кострурски