ПРАВА И УСЛУГИ

Права, услуги и мерки од социјална заштита

Права на парична помош од социјална заштита 

Право на парична помош од социјална заштита се остварува со поднесување на барање до центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на бараелот, доколку ги исполни условите предвидени во Законот за социјалната заштита и соодветниот правилник. 

Социјални услуги, кои се обезбедуваат преку системот на социјалната заатита 

  • Услуги на информирање и упатување
  • Услуги на стручна помош и поддршка 
  • Услуги на советување
  • Услуги во домот
  • Услуги во заедницата
  • Услуги  за вон-семејна заштита

Посвојување на дете

Согласно со Законот за семејството посвоител по правило може да биде државјанин на Република Македонија, а по исклучок како посвоител може да се јави и лице кое е странски државјанин.  

Посвојувањето од странски државјанин може да се заснова само со согласност на Комисијата за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика, а согласноста ќе се издаде само ако детето не може да биде посвоено на територијата на Република Македонија.

Повеќе

Социјално вклучување

Документи од областа на социјалното вклучување

Клучни документи од областа на социјално вклучувањеНационална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020(eng)Национална програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 годинаНационална стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015(alb)Мултидисциплинарниот протокол за постапување со деца на улица/улични деца во Република МакедонијаПротокол за меѓусебната соработка на надлежните институции и здруженија за заштита и спречување од семејното насилство

Публикации од областа на социјалното вклучување

Стандарди и процедури