СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Права на парична помош од социјална заштита:

– Социјална парична помош

– Постојана парична помош

– Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа

– Право на парична помош за студирање

– Право на парична помош за згрижувач

 Паричен надоместок за помош и нега од друго лице

– Еднократна парична помош и помош во натура

– Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот

– Право на додаток за мобилност

– Право на додаток за слепило

– Право на додаток за глувост

– Парична помош за социјално домување

– Право на здравствена заштита

– Право на цивилни инвалиди

 

Вонинституционалната заштита опфаќа право на:

– Дневно и привремено прифаќање и згрижување како помош на поединец и семејство

– Сместување во згрижувачко семејство

 

Институционална заштита:

– Право на сместување во установа за социјална заштита