ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕТСКА ЗАШТИТА

РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК

-Доказ дека не и е одземено родителското право од Основен Суд.

-Доказ за вршење на задолжителни вакцинации според календарот за имунизација

-потврда за редовен ученик за третото дете(доколку е на школска возраст)

Барањето се поднесува лично со документ за идентификација пасош или лична карта.

ДЕТСКИ ДОДАТОК

-Потврда за плата за цела 2017 година.

-Потврда за редовни ученици.

-За самохран родител фотокопија од нов извод на родени за подносителот.

ПОСЕБЕН ДОДАТОК

-Обнова само на корисниците со контролен наод,да се достави само фоткопија

од наод и мислење а за самохрани родители фотокопија од нов извод за родени

за подносителот.

ЕДНО КРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ПРВО ДЕТЕ

-Потврда од матичен лекар-гинеколог за редот на раѓање на детето

-Извод на родени на детето

-Важечка лична карта на мајката на увид.