СОПШТЕНИЕ ЛИФТОТ ВО ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ Е ПОВТОРНО ВО ФУНКЦИЈА