Почитувани одлука за избор на 3(три) извршител на неопределено работно време

Почитувани одлука за избор на 3(три) извршители на неопределено работно времe согласно објавениот јавен оглас 0401-3418/3 од 21.11.2018 за вработување на 3(три) извршители
  дипломиран социјален работник,правник и статистичар во ЈУМ Центар за социјална работа Битола на неопределено работно време.