ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА КОРИСНИЦИ

ЈУ Меѓуопштинсики центар за социјална работа Битола објавува јавен повик за формирање на совет на корисници