телефонските линии за помош за деца и родители

Tелефонските линии за помош за деца и родители , на кои одговараат стручни лица од Универзитетската клиника за психијатрија, а се подржани од УНИЦЕФ.
За граѓани и деца кои имаат потреба од стручна психо-социјална поддршка во услови на пандемијата од КОВИД 19
Линија за помош на родители