ОТВОРЕНА СЕНЗОРНА СОБА ВО БИТОЛА

Тренчевска: Соработката со граѓанскиот и приватниот сектор дава најдобри резултати од кои директна придобивка имаат граѓаните Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска денес официјално го означи почетокот на работа на сензорната соба во склоп на Центарот за лица со интелектуална и телесна попреченост во Битола. Сензорната соба која е дел од дневниот центар […]

Read More

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ -332/2023

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ -332/2023 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА1 ЈАВЕН СЛУЖБЕНИК ОД ГРУПА 1,ПОДГРУПА II ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ,СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ. ОГЛАСОТ МОЖЕДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

Read More

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ПО ЈАВЕН ОГЛАС

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАT По Објавениот оглас бр.04-2092/2 од 05.09.2023 комисијата одлчи  за помошно техничко лице хигиеничар е избрано лицето Анита Пашовска

Read More

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За вработување на 1 (еден) извршител на неопределено време во ЈУМ ЦСР,Битола Врз основа на член 20-г,од Законот за вработените во јавниот сектор(“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.143,19 и 14/20), член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

Read More

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 131/2023

за вработување на 2 јавни службеници од Група I, подгрупа II во Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа Битола за следните работни места: РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен […]

Read More

ЈАВЕН ОГЛАС Шест (6) извршители

Врз основа на член 22, ст.1, т.2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) ,член 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 167/15, 27/16, 120/18 и 110/19) и член 212 Законот за социјалната заштита (Службен Весник на […]

Read More

Центар за социјална работа Битола објавува оглас за продажба на движна ствар – патничко моторно возило како старо железо –отпад по пат на електонскојавно наддавање

Ценрар за социјална работа Битола објавува оглас за продажба на движна ствар – патничко моторно возило како старо железо –отпад  по пат на електонскојавно наддавање на продажба се две возила Продажбата на движните ствари- патнички моторни возила како старо железо ,  ќе се врши вкупно по пат на електронско јавно наддавање на ден 03.08.2022 година […]

Read More